Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Iedere overeenkomst wordt aanzien als afgesloten te Zulte. 2. Alle facturen zijn contant te betalen.
Korting voor contante betaling wordt niet toegestaan.
Al de facturen, alsook deze welke nog niet vervallen zijn, zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van niet betaling van de vorige. Ingeval van aanvraag tot concordaat, hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk, staking van betaling of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde goederen en uitgevoerde werken onmiddellijk opeisbaar zijn en dat de uitvoering van de lopende bestellingen geschorst wordt.
3. Alle klachten dienen, om tegenstelbaar te zijn, gemotiveerd te gebeuren uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst der goederen of de uitvoering der werken via aangetekend schrijven. 4. De vooropgestelde leverings- of uitvoeringstermijn geldt slechts ten indicatieven titel en kan in geen geval als een verplichting beschouwd worden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele vertraging in de uitvoering welke te wijten is aan overmacht. 5. De goederen blijven eigendom van Technic Solutions zolang de verschuldigde som niet volledig is voldaan, zelfs indien de goederen geleverd werden. Het onroerend worden door bestemming of incorporatie doet hieraan geen afbreuk.
Wij hebben steeds het recht reeds geleverde goederen terug op te halen.
6. Bij elke levering gaat elke verantwoordelijkheid over op de klant, zelfs bij overmacht. 7. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, brengen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder dat voorafgaandelijke aanmaning nodig is, een interest op van 12% per jaar, alsook worden zij verhoogd met een schadebeding van 15% wegens buitengerechtelijke en administratieve onkosten, met een minimum van €40,00 8. Bij ontbinding van de overeenkomst door de fout van de klant is betaling verschuldigd van de reeds uitgevoerde werken en alle ingevolge de overeenkomst aangegane verbintenissen met een schadevergoeding van 15% op de waarde van de niet-uitgevoerde werken of de niet- geleverde goederen. 9. In geval van betwisting zal de Rechtbank van eerste aanleg Oost-vlaanderen, afdeling Gent, of de Vrederechter van het kanton Gent II bevoegd zijn.

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

 • Naam onderneming: Technic Solutions CV
 • Handelsnaam: Destructiontools
 • Adres: Kouterweg 10, 9870 Zulte
 • E-mailadres: info@destructiontools.com
 • Telefoonnummer: +32 472 05 65 31
 • BTW-nummer: BE0640.819.414

Artikel 1: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 2: Prijzen

Van de aangeboden producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, kan de ondernemer variabele prijzen aanbieden.

De genoemde prijzen van het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw (tenzij anders vermeld).

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 3: Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. Destructiontools is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Destructiontools gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Destructiontools niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Destructiontools kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • De prijs inclusief belastingen;
 • De eventuele kosten van verzending;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod;

Artikel 4: Aanvaarding

Elke bestelling of betaling van de klant aan Destructiontools betekent aanvaarding. Hiermee wordt bedoeld dat de klant akkoord gaat met de overeengekomen prijs alsook met de algemene voorwaarden, disclaimer, het privacy- en cookiebeleid en het verzendings- en retourbeleid van Destructiontools.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5: Eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendommen op deze website zijn eigendom van Destructiontools. Destructiontools behoudt te alle tijde alle rechten op de door hem gemaakte websites, ontwerpen, afbeeldingen, teksten en documenten, ook al zijn hier al kosten voor in rekening gebracht.

Bovestaande genoemde zaken mogen enkel met uitdrukkelijke toestemming van Destructiontools gebruikt of ter beschikking gesteld worden voor een ander doel dan waarvoor deze door destructiontools aangeleverd zijn.

De verhandelde producten op deze website blijven eigendom van Destructiontools tot de betaling volledig werd uitgevoerd.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Nadat de klant een bestelling heeft geplaatst de klant het recht om zich binnen een termijn van 7 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Destructiontools via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit op het telefoonnummer +32 472 05 65 31, via e-mail op info@destructiontools.com of per post op het adres Kouterweg 10, 9870 Zulte.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Destructiontools alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen aan de klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat Destructiontools op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

Destructiontools betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen transactiekosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet (of slechts gedeeltelijk) uitoefenen voor:
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van afbeeldingen, software, ...)
 • Indien Destructiontools zelf kosten heeft moeten maken maken om de bestelling van de klant uit te voeren zullen deze in mindering worden gebracht van het terug te betalen bedrag. Dit bedrag wordt door Destructiontools bepaald en kan door de klant niet onderhandelt worden (bv. transportkorten, opslagvoorziening, waardeverminderen, ...).
 • Indien de voorgestelde levertermijn niet kan gegarandeerd worden. In dit geval zal Destructiontools de klant op de hoogte brengen, de klant kan er dan voor kiezen om een ander (gelijkwaardig artikel) te kiezen de bestelling te annuleren (volgende de omschrijving uit voorgaande regel).
 • Artikel 7: Aansprakelijkheid

  Het advies en/of de geleverde diensten en producten van Destructiontools zijn naar hun aard resultaatgericht zonder dit resultaat te garanderen.

  Destructiontools sluit elke aansprakelijkheid uit van schade voortvloeiend uit adviezen, diensten en/of producten die door hen werden aangeleverd, tenzij sprake is van kwaad opzet of grove schuld. Dit geldt voor schade uit rechtstreeks of onrechtstreeks verband.

  Als onze site koppelingen naar andere, door derden beschikbaar gestelde websites en voorzieningen bevat, worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie ter beschikking gesteld. Dergelijke koppelingen kunnen niet worden opgevat als onze goedkeuring voor deze gekoppelde websites of voor de informatie die u daar eventueel verkrijgt.

  Destructiontools kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schadeclaims of gevolgen die verband houden met (het oneigenlijk gebruik van) onze producten.

  Destructiontools kan nooit verantwoordelijk worden gesteld indien bepaalde producten niet meer kunnen geleverd worden. In dit geval zal er een onderling akkoord met de klant worden ingesteld of zal het bedrag van de bestelling van de klant worden terugbetaald.

  Artikel 8: Klantendienst/Klachten

  Voor eventuele klachten kan u Destructiontools bereiken op het telefoonnummer +32 472 05 65 31, via e-mail op info@destructiontools.com of per post op het adres Kouterweg 10, 9870 Zulte. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden en zullen zo snel mogelijk beantwoord worden binnen een redelijke termijn.

  Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Destructiontools beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 7% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 40 euro per factuur.

  Onverminderd het voorgaande behoudt Destructiontools zich het recht om de bestellingen tijdelijk te blokkeren of deze volledig te annuleren en de overeenkomst kosteloos te verbreken. Dit zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de klant toe.

  Artikel 10: Ongeoorloofd gebruik

  De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat alle geldende wetten en reglementen van toepassing zijn op de verhandelde producten van Destructiontools.

  De gebruiker garandeert dat hij de producten niet zal gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of die verboden zijn door de wet of de AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  Zonder dat deze lijst uitputtend is, mag de klant in geen geval:
  • Elektronische post of elke andere privémededeling die niet voor hem bestemd is onderscheppen of proberen te onderscheppen;
  • Middelen gebruiken die tot gevolg zouden hebben dat het ongestoorde gebruik van de producten door een derde wordt beperkt;
  • Zich ten onrechte voordoen als een medewerker, agent of aangestelde van de productverlener;

  Afhankelijk van het land waaruit hij afkomstig is, kunnen op de klanten ook bijzondere reglementeringen van toepassing zijn. De klant gaat de verbintenis aan dat hij deze kent en naleeft.

  Artikel 11: Privacy/GDPR

  Destructiontools respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

  U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Destructiontools, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

  In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Destructiontools.

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze in geen geval doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Destructiontools heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

  Destructiontools houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

  Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door Destructiontools om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

  Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

  De rechtbanken van de woonplaats van de zaakvoerder van Destructiontools zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform. (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

  Artikel 14: Conformiteit en Garantie

  Destructiontools staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  De producten hebben geen technische of economische levensduur, tenzij anders vermeld of bepaald door toepasselijke wetgeving en normen.

  Er kan geen garantie verstrekt worden in verband met mogelijke besmetting & hygiëne.

  Artikel 15: Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.  De versie van deze algemene voorwaarden dateert van 08/03/2023.